Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Πνευματικά Κείμενα » Αγία Γραφή » Καινή Διαθήκη » ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25/3/2021 -ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΕΠΕΤΕΙΟΣ 200 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ 1821. -ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ)


+ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: (Προς Εβραίους (β΄ 11-18)
Ἀδελφοί, ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, λέγων· ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ’ αὐτῷ· καὶ πάλιν· ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός.
Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. Οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. Ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.
-Νεοελληνική Ἀπόδοση :
Αδελφοί, και εκείνος που αγιάζει και εκείνοι που αγιάζονται, έχουν όλοι την ίδιαν καταγωγήν. Δια τον λόγο αυτό, δεν ντρέπεται να τοὺς ονομάζει αδελφούς, όταν λέγει, Θα αναγγείλω το ονομα σου στοὺς αδελφούς μου, στο μέσο συνάξεως θα σε υμνήσω, και πάλι, Εγώ θα έχω την πεποίθησίν μου σε αυτόν, και πάλιν, Ιδού εγώ και τα παιδιὰ τὰ οποία μου έδωσε ο Θεός.
Επειδή λοιπὸν τα παιδιὰ έχουν αίμα και σάρκα, για τούτο και αυτός, κατὰ παρόμοιον τρόπον, έγινε μέτοχος των ίδιων, για να καταργήσῃ με τον θάνατο εκείνον που έχει την δύναμιν του θανάτου, δηλαδὴ τον διάβολον, και να ελευθερώσει εκείνους πού, από τον φόβον του θανάτου, ήταν ὑποδουλωμένοι καθ’ όλη την ζωή τους. Διότι βέβαια, δεν έρχεται να βοηθήσῃ αγγέλους, αλλά έρχεται να βοηθήσῃ απογόνους του Αβραάμ. Για τούτο έπρεπε να γίνει καθ’ όλα όμοιος με τοὺς αδελφους του, για να είναι ευσπλαχνος και πιστὸς αρχιερέας στὴν υπηρεσίαν του Θεού, ώστε να μπορεί να εξιλεώνει τις αμαρτίες του λαού. Διότι, επειδή υπέφερε ο ίδιος με όσα δοκιμάσθηκε, είναι ικανός να βοηθήσῃ εκείνους που δοκιμάζονται.
+ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: (Κατά Λουκάν α΄ 24-38)
Τῷ καιρῷ εκείνῳ, συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ Ζαχαρίου, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
᾿Εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ, πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυίδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. Καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί. Ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. Καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
Εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ. Καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα.
Εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
-Νεοελληνική Απόδοση :
Τον καιρό εκείνο, η Ελισάβετ, η γυναικα του Ζαχαρία , εμεινε έγκυος και έκρυβε τον εαυτό της επι πέντε μήνες και ελεγε, «Αυτό μου έκανε ο Κύριος κατὰ τις ημέρες που ενδιαφέρθηκε να μου αφαιρέσει τὴν ντροπή μεταξὺ των ανθρώπων».
Κατὰ δε τὸν εκτον μήνα απεστάλη ο Άγγελος Γαβριὴλ από τον Θεό στην πόλιν της Γαλιλαίας, που ονόμαζετο Ναζαρέτ, πρὸς παρθένον, η οποία ήταν μνηστευμένη μὲ άνδρα ὀνομαζόμενον Ιωσηφ από το σπίτι του Δαυΐδ και το ονομα της παρθένου ήταν Μαριάμ. Και όταν παρουσιάσθηκε σε αυτή ο Άγγελος της είπε, «Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου, εὐλογημένη εἶσαι σὺ μεταξὺ τῶν γυναικῶν».Αυτή μόλις τον είδε, ταραχθηκε με τα λόγια αυτά και σκεφτόταν τι σημαίνει ο χαιρετισμὸς αυτός.
Και ο Άγγελος της είπε, «Μὴ φοβάσαι, Μαριάμ, διότι βρήκες χάριν εκ μέρους του Θεού. Θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Ύψιστου και θα του δώσῃ ο Θεὸς τὸν θρόνον του Δαυΐδ του πατέρα του, και θα βασιλεύσει στον οίκον του Ιακώβ αιωνίως και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος».
Είπε δε η Μαριὰμ προς τον αγγελο, «Πως θα γίνει αυτό, αφού δεν έχω άνδρα;».
Ο αγγελος αποκρίθηκε, «Πνεύμα Άγιο θα έλθει σ’ εσένα και η δύναμις του Ύψιστου θα σε σκιάσῃ· δια τούτο και το Άγιο που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Και η Ελισάβετ η συγγενής σου, συνέλαβε και αυτή υιό στὰ γεράματά της και αυτή που θεωρείται στείρα, είναι τώρα στον έκτο μήνα της, διότι κανένα πράγμα δὲν είναι αδύνατον στον Θεόν».
Είπε τότε η Μαριάμ, «Ἰδοῦ ἡ δούλη τοῦ Κυρίου· ἂς μοῦ γίνῃ ὅπως εἶπες». Και έφυγε απ’ αυτήν ο αγγελος.
[ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ «ΠΑΤΕΡΩΝ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΧΕΣ»]