Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Category Archives: Καινή Διαθήκη

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ & ΑΠΟΔΟΣΗ)

euaggana19

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ & ΑΠΟΔΟΣΗ) ΚΥΡΙΑΚΗ 19/11/2017. (Θ’ ΛΟΥΚΑ)

-Πρωτότυπο κείμενο [Λουκ. ιβ’ 16 – 21]
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν τάυτην· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ, λέγων· Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; Καὶ εἶπε· Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου·

(περισσότερα…)

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

apanagn19

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ & ΑΠΟΔΟΣΗ) ΚΥΡΙΑΚΗ 19/11/2017. (Θ’ ΛΟΥΚΑ)

-Πρωτότυπο κείμενο (Εφες. 2, 14-22)
Αυτός γαρ εστίν η ειρήνη ημών, ο ποιήσας τα αμφότερα έν και το μεσότοιχον του φραγμού λύσας, την έχθραν, εν τη σαρκί αυτού τον νόμον των εντολών εν δόγμασι καταργήσας, ίνα τους δύο κτίση εν εαυτώ εις ένα καινόν άνθρωπον, ποιών ειρήνην, και αποκαταλλάξη τους αμφοτέρους εν ενί σώματι τω Θεώ δια του σταυρού, αποκτείνας την έχθραν εν αυτώ•

(περισσότερα…)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ & ΑΠΟΔΟΣΗ)

evagana

-ΚΥΡΙΑΚΗ 12/11/2017 (Η’ ΛΟΥΚΑ), (ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.-ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ & ΑΠΟΔΟΣΗ)

-Πρωτότυπο κείμενο Λουκά [10, 25-37]
Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;

(περισσότερα…)

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ & ΑΠΟΔΟΣΗ)

agioanel

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/11/2017 (Η’ ΛΟΥΚΑ), (ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ)
ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ & ΑΠΟΔΟΣΗ)

-Πρωτότυπο κείμενο [Β΄ Κορ. θ’ 6-11]
Ἀδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. Ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε’ ΛΟΥΚΑ (5/11/2017) -ΚΕΙΜΕΝΟ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ-

FB_IMG_1509869580780
+ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε’ ΛΟΥΚΑ (5/11/2017) -ΚΕΙΜΕΝΟ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ-

-Πρωτότυπο κείμενο. (Λουκά 16, 19-31)
-Άνθρωπος δε τις ήν πλούσιος, και ενεδιδύσκετο πορφύραν και βύσσον ευφραινόμενος καθ’ ημέραν λαμπρώς.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε’ ΛΟΥΚΑ (5/11/2017) -ΚΕΙΜΕΝΟ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

FB_IMG_1509866598081

+ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε’ ΛΟΥΚΑ (5/11/2017) -ΚΕΙΜΕΝΟ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ-
-ΩΡΑ 6.45 π.μ. ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ, ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΜΙΛΙΑ.

Πρωτότυπο κείμενο (Γαλ. ζ΄ 11-18)
« Ίδετε πηλίκοις υμίν γράμμασιν  έγραψα τη εμή χειρί. Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσαι εν σαρκί, ούτοι αναγκάζουσιν υμάς περιτέμνεσθαι, μόνον ίνα μη τω σταυρώ του Χριστού διώκωνται.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/2017 [ΚΕΙΜΕΝΟ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ] (Λουκ. η’ 41 – 56)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/2017 [ΚΕΙΜΕΝΟ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ] (Λουκ. η’ 41 – 56)

-Πρωτότυπο κείμενο
-Τω καιρώ εκείνω, άνθρωπός τις προσήλθε τω Ιησού, ω όνομα Ιάειρος, και αυτός άρχων της Συναγωγής υπήρχε· και πεσών παρά τους πόδας του Ιησού παρεκάλει αυτόν εισελθείν εις τον οίκον αυτού· ότι θυγάτηρ μονογενής ην αυτώ, ως ετών δώδεκα, και αύτη απέθνησκεν. (περισσότερα…)

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/2017 [ΚΕΙΜΕΝΟ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ] (Γαλ. 2, 16-20)

apanagn29

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/2017 [ΚΕΙΜΕΝΟ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ] (Γαλ. 2, 16-20)

-Πρωτότυπο Κείμενο
-Αδελφοί, ειδότες οτι ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου εαν μη δια πίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν, ινα δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χρίστου και ουκ εξ έργων νόμου, διότι ου δικαιωθήσεται εξ έργων νόμου πάσα σαρξ.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ [ΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΠΟΔΟΣΗ] (Λουκ. 8, 26 – 39)

eyagganag22

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ [ΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΠΟΔΟΣΗ] (Λουκ. 8, 26 – 39)

-Πρωτότυπο Κείμενο
Τω καιρώ εκείνω ελθόντι τω Ιησού εις την χώραν των Γαδαρηνών, υπήντησεν αυτώ ανήρ τις εκ της πόλεως, ος είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών, και ιμάτιον ουκ ενεδιδύσκετο και εν οικία ουκ έμενεν, αλλ’ εν τοις μνήμασιν. Ιδών δε τον Ιησού και ανακράξας προσέπεσεν αυτώ και φωνή μεγάλη είπε∙

(περισσότερα…)

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ [ΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΠΟΔΟΣΗ] (Γαλ. α΄,11-19)

apanagn22

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ [ΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΠΟΔΟΣΗ] (Γαλ. α΄,11-19)

Πρωτότυπο κείμενο
«Γνωρίζω υμίν, αδελφοί, το ευαγγέλιον το ευαγγελισθέν υπ΄ εμού ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον· ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό ούτε εδιδάχθην, αλλά δι΄ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού.

(περισσότερα…)